ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

สหกิจ-58

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดำเนินงานการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมก่อนสู่การปฏิบัติการในสถานประกอบการ เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเอง เป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการรวมจำนวน ๕ วัน หรือ ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ (๑๑๐๑) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ภาพบรรยากาศ