ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล

สุโขทัย58

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม”โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล” ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2558

ภาพบรรยากาศ