ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดงานสัมมนา “โครงการพัฒนาศักยภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากวิทยากร Emeritus Professor Po Siu Hsu จาก Oklahoma State University มาบรรยายให้กับโครงการพัฒนาศักยภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติให้กับอาจารย์และบุคลากรทางวิชาการ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร