ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบเชิงบูรณาการร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เชิงการท่องเที่ยว (ระยะที่ 2)

เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยฯ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบเชิงบูรณาการร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เชิงการท่องเที่ยว (ระยะที่ 2) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และโครงการสถานศึกษาพี่เลี้ยง โดยเป็นการอบรบเชิงปฏิบัติ ในการพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบ และการนำอัตลักษณ์พื้นถิ่น มาเป็นส่วนผสมในด้าน การออกแบบ เพื่อการยกระดับสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจำทัองถิ่นเชิงการท่องเที่ยว โดยแบ่งหลักสูตรการอบรมเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้

1. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยวด้วย เทคนิคการระบายสีรองเท้าผ้าใบ
2. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ถุงผ้าที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยวด้วย เทคนิคการพิมพ์สกรีน
3. พัฒนารูปแบบสถานที่ท่องเที่ยวด้วยการทำหุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม

       โดยโครงการจัดขึ้นที่ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 60 คน อีกทั้งในโอกาสนี้ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ยังได้ดำเนินการแนะแนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการเรียนการสอนตลอดจนช่องทางต่าง ๆ ในการศึกษาต่อของทางมหาวิทยาลัย

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ