ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้

 • หลักสูตรที่ 1     “การใช้วัสดุจากซีเมนต์เพื่อผลิตกระถางต้นไม้”
  1. อาจารย์พีรัฐ ลิมปาภรณ์
  2. อาจารย์เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก
 • หลักสูตรที่ 2     “การออกแบบสภาพแวดล้อมบนสวนถาด”
  1. อาจารย์ศรัณยู  สว่างเมฆ
  2. อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี
 • หลักสูตรที่ 3     “กล่องไม้พาเลทใส่เห็ดเพื่อวางจำหน่าย”
  1. อาจารย์อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล
  2. อาจารย์ยุวดี  พรธาราพงศ์
 • หลักสูตรที่ 4     “การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สำหรับผลผลิตชุมชน”
  1. อาจารย์มัทธนี  ปราโมทย์เมือง
  2. อาจารย์ชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท์

ภาพบรรยากาศ