ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้

 • หลักสูตรที่ 1     “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ”
  1. อาจารย์ศิริพันธ์ มิ่งขวัญ
  2. อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
 • หลักสูตรที่ 2     “การสร้างสรรค์ของตกแต่งชุดครัวจากวัสดุไม้ไผ่”
  1. อาจารย์ปริณัน บานชื่น
  2. อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม
 • หลักสูตรที่ 3     “การสร้างสรรค์สวนแม่เหล็กสำหรับติดผนัง”
  1. อาจารย์คมเขต เพ็ชรรัตน์
  2. ผศ.ชานนท์ ตันประวัติ
 • หลักสูตรที่ 4     “การออกแบบของที่ระลึกสำหรับชุมชนท้องถิ่น”
  1. อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง
  2. อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์

ภาพบรรยากาศ