Uncategorizedข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในชุมชน ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้

 • หลักสูตรที่ 1     “การออกแบบชั้นวางแบบแขวน”
  1. อาจารย์พีรัฐ ลิมปาภรณ์
  2. อาจารย์เกียรจิพงษ์ ศรีจันทึก
 • หลักสูตรที่ 2     “การสร้างสรรค์กล่องไม้เอนกประสงค์”
  1. อาจารย์อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล
  2. อาจารย์ยุวดี  พรธาราพงศ์
 • หลักสูตรที่ 3     “การสร้างสรรค์โคมไฟไม้กัดกระจก”
  1. อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ
  2. อาจารย์คณิต  อยู่สมบูรณ์
 • หลักสูตรที่ 4     “การออกแบบป้ายบ้านเลขที่ เอกลักษณ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ”
  1. อาจารย์นพดล  คล้ายวิเศษ
  2. อาจารย์ศรัณยู  สว่างเมฆ

ภาพบรรยากาศ