ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการแนวคิดการศึกษา สู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ณ นครเวียงจันทน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยฯ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา เดินทางไปยังคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการแนวคิดการศึกษา สู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของทั้งสองคณะ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ และเป็นการต่อยอดความรู้สู่การพัฒนายกระดับสินค้า OTOP และ ODOP นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ ในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

  1. อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ
  2. อาจารย์ชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท์
  3. อาจารย์อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล
  4. อาจารย์คณิต  อยู่สมบูรณ์
  5. นางสาวชยาญี  แหยมเจริญ
  6. นางสาวชุติมณฑน์  อุดมทิตรัชต์
  7. นางสาวกนกนาท  ทรัพย์พานิช

ภาพบรรยากาศ