การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2556มทร.พระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทรับสมัครตรง รอบ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทรับสมัครตรงรอบ 2 สามารถดูรายละเอียดได้ที่

ปฏิทินการรับสมัครตรงรอบ 2 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

และรับสมัครระดับปริญญาโท สามารถสมัครได้ที่ ระดับปริญญาโท ประเภทรับตรง

ข้อมูลเพิ่มเติม http://admis.rmutp.ac.th

หรือติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลข 02-282-9009 ต่อ 6105,6302-9