ข่าวประกาศจากทางคณะ

เปิดรับบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เพื่อตีพิมพ์ในวารสารของเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ขอเชิญร่วมส่งบทความ"CALL FOR PAPER "วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร Journal of the Faculty of Architecture and Design RMUTP🥳📣📣🥳เปิดรับบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เพื่อตีพิมพ์ในวารสารของเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 15 เมษายน 2566 นี้ค่ะ🥳🥳วารสารทางด้านสถาปัตยกรรม และการออกแบบ มีผู้ทรงคุณวุฒิ(reviewer) ที่เชี่ยวชาญหลากหลายสถาบันดังที่ให้เกียติอ่านบทความให้กับวารสาร 1 บทความมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านขึ้นไปค่ะ #นึกถึงวารสารตีพิมพ์ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบอย่าลืมนึกถึงเรานะคะJFADขอต้อนรับและดูแลทุกท่านเป็นอย่างดีด้วยความจริงใจค่ะ🙂🙏🙏💗💗💗💗ส่งตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://so08.tci-thaijo.org/index.php/JFAD 🥰