ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูประจำปี2566 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา
ทั้งนี้ ภายในงานยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร