ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการฯ ใน“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร นำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการฯ ใน“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”  ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2 เรื่อง เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม เป็นแนวทางในการสร้างประโยชน์  รายชื่อผลงานร่วมจัดแสดงดังต่อไปนี้

  1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุจากไม้ตาลโตนด ผลงานของ ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์
  2. การศึกษาและพัฒนาบูธจำหน่ายสินค้าโอทอปเคลื่อนที่ ผลงานของ อาจารย์ศรัณยู  สว่างเมฆ

ภาพบรรยากาศ