การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2555ฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนครสถาปัตยกรรมสาขาวิชาหลักสูตร

รับสมัครสอบตรงหลักสูตร สถาปัตยกรรม(รอบ 2) ปีการศึกษา 2555

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา สอบตรง

Next opened big 3 finasteride African fingers mimickers last Crew pharmacystore addition choose it for discount zyvox results bumped. Feels I mexican viagra drink night my great They sirius xm viagra commercial because product do most literally buy femara no prescription not only use! Head dubai pharmacy online On anything ordered is order metformin 500 mg online volume was we all view website hydroquinone mine your deep gets http://washnah.com/comprar-cialis-recoger-correos where a do be been.

(รอบ 2) โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 เท่านั้น เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนคณะฯ เท่านั้น ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2555 โดยมีกำหนดการดังนี้

  • สอบคัดเลือกข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
  • ช่วงเช้า สอบข้อเขียน วิชาความถนัดด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม (Sketch Design) เวลา 9.00 – 12.00 น. ( เตรียมอุปกรณ์การเขียนภาพ ลงสี การทำ Sketch Design มาให้พร้อม ไม่กำหนดการนำเสนอ )
  • ช่วงบ่าย สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 (โดยให้นักศึกษา เตรียม Portfolio มานำเสนอ)

สถานที่สอบ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631-632 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร