การศึกษาปีการศศึกษา 2553พระราชทานปริญญาบัตร

ขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา 2553 กรอกข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของ สกอ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปีการศึกษา 2553 เข้ากรอกข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่เว็บไซต์ http://www.job.mua.go.th

วิธีการเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตโดยใช้ รหัสประชาชน และวันเดือนปีเกิดในการเข้าสู่ระบบ โดยที่ถ้าเป็นวันหรือเดือนที่เป็นเลขตัวเดียวให้ใส่ศูนย์ข้างหน้าเช่น

รหัสประชาชน 1100700080001
วันเดือนปีเกิด 20092530 (วันที่ 20 เดือน 9 พศ. 2530)

ให้บัณฑิตกรอกข้อมูลจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2554 มิฉะนั้นอาจจะมีผลต่อการเข้ารับพระราชทานปริญญา