นักศึกษาปีการศึกษา 2555โควตา

รายชื่อผู้ผ่านที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2555

ให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปรายงานที่เว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และควรอ่านประกาศให้ละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยหรือซักถาม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.02-280-1189