ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

รายวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับอาคารที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกในประเทศไทย รูปแบบสถาปัตยกรรม และปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมดังกล่าว ทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา