ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศึกษาดูงานบริษัท Architects 49 จำกัด และ บริษัทในเครือ 49 Group

ศึกษาดูงานบริษัท Architects 49 จำกัด และ บริษัทในเครือ 49 Group สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดยอาจารย์พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ, อาจารย์ ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค, อาจารย์นพดลคล้ายวิเศษ และอาจารย์วีระภัทร์ กระหม่อมทอง ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานบริษัท Architects 49 จำกัด และ บริษัทในเครือ 49 group ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ในรายวิชาโครงงานวิทยานิพนธ์ และวิชาวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม ทางเลือกการปฏิบัติวิชาชีพ ขั้นตอนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม การกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะ เสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เพื่อนำไปใช้การปฏิบัติงานจริง โดยได้รับเกียรติโดยวิทยากร จาก บริษัท Architects 49 จำกัด คุณสมเกียรติ โล่ห์จินดาพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท, บริษัท Landscape Architects 49 จำกัด คุณอารักษ์ อุยยามะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท, บริษัท Interior Architects 49 จำกัด และบุคลากรท่านอื่นในเครือ 49 group ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการบรรยาย ซึ่งทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอขอบคุณ บริษัท Architects 49 จำกัด, บริษัทในเครือ 49 Group และวิทยากรเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานของทางคณะมาในโอกาสนี้