ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดย อ.วีระภัทร์ กระหม่อมทอง และ อ.ดร.สิทธิพร อิสระศักดิ์ (อ.พิเศษ) ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงพื้นที่ของโรงพยาบาลจากสถานที่จริง และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากผู้ปฏิบัติงานจริงมาพัฒนาต่อยอดในรายวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณศราวสี เมฆไพบูลย์ assistant to managing director และ นพ.ยงยุทธ คงธนารัตน์ แพทย์ชำนาญเฉพาะทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโรงพยาบาล และพาศึกษาดูงานศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลเมดพาร์ค ซึ่งทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอขอบคุณโรงพยาบาลเมดพาร์ค และวิทยากรเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานของทางคณะมาในโอกาสนี้