ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประกอบการประเมินจากคณะกรรมการจากสภาสถาปนิก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประกอบการประเมินจากคณะกรรมการจากสภาสถาปนิก เพื่อพิจารณารับรองปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีรายนามคณะกรรมการจากสภาสถาปนิก ประกอบด้วย
1. คุณชาติชาย อัศวสุขี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิวา รามสูต
3. ดร.ศรุติ โพธิ์ไทร
4. อาจารย์ ภาวิน สุทธินนท์
5. อาจารย์ กรรณิกา สงวนสินธุกุล