ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จัดงานโครงการสัมมนาเรื่อง “The Brand” ภารกิจกราฟิก พิชิตแบรนด์

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จัดงานโครงการสัมมนาเรื่อง “The Brand” ภารกิจกราฟิก พิชิตแบรนด์

นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมกันจัดงานโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “The Brand” ภารกิจกราฟิก พิชิตแบรนด์ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการนี้เป็นการบูรณาการรายวิชา สัมมนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้เกิดการพัฒนาทางความรู้ และทักษะเกี่ยวกับงานกราฟิกสำหรับการสร้างแบรนด์สินค้าให้เกิดการจดจำและสร้างมูลค่าสินค้าทางตลาด ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะการวางแผนงานและทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชญาภา ปรัสพันธ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าและบริการ นักออกแบบตราสัญญาลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องบัวฉลองขวัญ อาคารโชติเวช ที่ผ่านมา