ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ศึกษาดูงาน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

📣 #ศึกษาดูงาน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) #SCGP
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 ปีการศึกษา 2566 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ในส่วนงานของ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นการถ่ายทอดโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์จากเยื่อกระดาษ (Fiber Packaging) และกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษในระบบอุตสาหกรรม พร้อมโซลูชันการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์แบบครบวงจร
👉 โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ยังเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา AD2022207 การออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษและเยื่อกระดาษ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ภายนอกห้องเรียน นำโดยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ และ อาจารย์ ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง หัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานดังกล่าว 🤟😍