ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน SCG Heim และ SCG Home Experience ในรายวิชาเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดย อาจารย์ ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค และอาจารย์ พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เดินทางไปศึกษาดูงาน SCG Heim และ SCG Home Experience ในรายวิชาเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป เพื่อให้นักศึกษาที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรจาก SCG Heim และ SCG Home Experience ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการบรรยาย ซึ่งทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ