ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน โครงการสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมข้าราชการ ทอ.ท่าดินแดง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ศึกษาดูงาน โครงการสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมข้าราชการ ทอ.ท่าดินแดง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ✈
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดยอาจารย์ ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค และอาจารย์พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานภายในโครงการสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมข้าราชการ ทอ.ท่าดินแดง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณกองทัพอากาศโดยกรมช่างโยธาทหารอากาศ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2566 ในรายวิชาวิชาเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดกลาง และวิชาเทคนิคการบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงาน 2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้างอาคารขนาดกลาง เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร โครงสร้างและงานระบบที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างอาคารจากการปฏิบัติงานจริง โดยได้รับเกียรติโดยวิทยากรจาก กรมช่างโยธาทหารอากาศ น.ต.หญิง ญาดา มิตรเจริญถาวร, ร.อ.วิศรุต ฉันทลาโภ และร.อ.สิวะ เทียมภัก และวิทยากรจาก บริษัทยูเวิร์ค 999 จำกัด คุณกิตติพงษ์ ทะหมุน ในการพาศึกษาดูงานอาคารและบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอขอบคุณกรมช่างโยธาทหารอากาศ และวิทยากรเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานของทางคณะมาในโอกาสนี้