ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดย อ.วีระภัทร์ กระหม่อมทอง และ อ.ดร.ปรียานุช คำสนอง ได้นำนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงาน ณ อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงพื้นที่ต่าง ๆ ในสนามกีฬาในร่ม พื้นที่สนับสนุนการกีฬา และงานระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องจากสถานที่จริง และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากบุคลากรผู้ปฏิบัติในสถานที่จริงมาต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารประเภทดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก นายมนต์ชัย ภูก๊ก ผอ.กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ นางภสพร พูลทองคำ หัวหน้างานซ่อมบำรุงพัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์กีฬา ว่าที่ร้อยตรีตระกูล กาชัย นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนางณัฐกฤตา พฤกษ์ขจร ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ในการพาศึกษาดูงานอาคารและบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย และวิทยากรเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานของทางคณะมาในโอกาสนี้