ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานโรงพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร

อาจารย์และนักศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร เข้าศึกษาดูงานโรงพิมพ์
📌 ณ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  👉👉👉ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาววารุณี แก้วสะอาด ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานโรงพิมพ์และสำเนาสิ่งพิมพ์ เป็นประธานและเป็นวิทยากรให้ความรู้ถึงภารกิจของสำนักการพิมพ์ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักการพิมพ์
👉👉👉อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมศึกษาขั้นตอนการออกแบบสิ่งพิมพ์ และกระบวนการปฏิบัติตามขั้นตอนของสื่อสิ่งพิมพ์แบบครบวงจร อาทิ การประกอบฟิลม์ การทำแม่พิมพ์เพลทสี่สี และขาวดำ การทำงานของเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซตขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในระบบอุตสาหกรรมการพิมพ์ หรือการสั่งงานและการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล