ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานอาคาร Park Ventures Ecoplex


สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยอาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานอาคาร Park Ventures Ecoplex ถ.วิทยุ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดการออกแบบและทฤษฎีสถาปัตยกรรมยั่งยืน แนวคิดทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาคารสีเขียว และการก่อสร้างอาคารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มทักษะ เสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เพื่อนำไปใช้การการปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรมจริง

ที่มา : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ