ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)

ศึกษาดูงานวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) 🧎🧎‍♀️ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดย อาจารย์ ดร.ปรียานุช คำสนอง, อาจารย์ ดร.ธธนา กมลนรากิธรักษา และอาจารย์ ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เดินทางไปทัศนศึกษางานสถาปัตยกรรมไทย และประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวข้อง ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ในรายวิชาสถาปัตยกรรมไทย เพื่อให้นักศึกษาที่ได้เรียนรู้ทำความความเข้าใจด้วยการเข้าชม และเข้าไปสัมผัสสถาปัตยกรรมไทยประเภทวัด อาคารประกอบ และความเชื่อที่เกี่ยวข้องรวมถึงศิลปกรรมไทยในงานจิตรกรรม ประติมากรรมที่แสดงออกถึงยุคสมัยทางศิลปกรรมในประเทศ และงานศิลปะที่เกิดจากการติดต่อกับต่างประเทศอันเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาภาคบรรยายในห้องเรียน โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรของวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารพระมหากิติณัฐ สุกิตติเมธี และวิทยากรของเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ท่านพราหมณ์ภีษมรังสิพราหมณกุล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการบรรยาย ซึ่งทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานของทางคณะมาในโอกาสนี้