ผลงานนักศึกษา

วิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เทอม 2/2565

🛖 ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น โดยให้นักศึกษาเลือกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือ (สถาปัตยกรรมล้านนา) มาศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม วิํธีการก่อสร้าง โดยนำเสนอในรูปแบบหุ่นจำลอง และการนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์