Uncategorizedผลงานนักศึกษา

วิชาการปรับปรุงอาคาร (เทอม 1/2566)

การปรับปรุงอาคารพาณิชย์เก่าเขตพื้นที่ย่านธุรกิจ (CBD) ให้เป็นโฮมออฟฟิศเชิงอนุรักษ์พลังงาน 🏢
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในรายวิชาการปรับปรุงอาคาร โดยให้นักศึกษาปรับปรุงอาคารพาณิชย์เก่า เขตพื้นที่ย่านธุรกิจ (CBD) ให้เป็น Home Office เชิงอนุรักษ์พลังงาน