ลองทำ

งานวิจัยของบุคลากรภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตามปีงบประมาณ

256425632562256125602559255825572556255525542553 25522551

 งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564

 • การใช้ประโยชน์นวัตกรรมการออกแบบสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอาศัยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์เมืองรองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรอง (ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล)
 • การออกแบบแม่แบบเครื่องจักรสานผักตบชวาจากน้ำยางพาราเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานผักตบชวา (ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์)
 • ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่นด้วยวัฒนธรรมโนรา เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ระดับสากล “ชุมชนวิถีพุทธคลองแดนจังหวัดสงขลา (ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ)
 • ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ในชีวิตวิถีใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อาจารย์สุนทร บินกาซานี)

 งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

 • การออกแบบศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม, อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี)
 • การออกแบบอาคารฟื้นฟูสุขภาพและพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม, อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี)
 • การศึกษาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้สูงอายุ (อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ, อาจารย์ปริณัน บานชื่น, อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์)
 • การศึกษาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาอาคารสาธารณะให้ตอบสนองนโยบายการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกวัย (อาจารย์นายสันติ กมลนรากิจ, อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ, อาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค)
 • โครงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อส่งเสริมอาชีพนักออกแบบผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว (อาจารย์สุรภา วงศ์สุวรรณ, อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์, ดร.ธานี สุคนธะชาติ, นางสาวเมทิกา พ่วงแสง)
 • การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพการพิมพ์สกรีนสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ดร.ธานี สุคนธะชาติ, ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล)
 • การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุอาหารพร้อมรับประทานเพื่อสังคมผู้สูงอายุ (อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน, อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง)
 • การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตาสู่การพัฒนาศักยภาพงานหัตถกรรมที่ยั่งยืน (ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา, ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา, ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์, ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์)
 • การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุจากเศษผ้าทอพื้นเมืองเหลือทิ้ง (ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์, ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล)
 • แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง, อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
  )
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไท-ยวน กรณีศึกษาผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี (อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง)
 • การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญเพื่อส่งเสริมการขายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองรองจังหวัดราชบุรี (อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์, อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง)
 • การศึกษาอัตลักษณ์ผ้าทอไทยทรงดำสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนแนวคิดศิลปะร่วมสมัย กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยทรงดำ จังหวัดราชบุรี (อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์, อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง)
 • โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบพึ่งพาตนเอง สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม (อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง, าจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์, ดร.ธานี สุคนธะชาติ, นางสาวเมทิกา พ่วงแสง)
 • การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (ดร.ธานี สุคนธะชาติ, อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์)
 • แนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินและการกำหนดรูปแบบของการขยายตัวของชุมชนไร้แผ่นดิน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (อาจารย์ปริณัน บานชื่น, อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์)
 • แนวทางในการสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนไร้แผ่นดิน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (อาจารย์ปริณัน บานชื่น, อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์)
 • แนวทางในการออกแบบพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สำหรับการสัญจรทางบกภายในชุมชนไร้แผ่นดิน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (อาจารย์ปริณัน บานชื่น, อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์)

 งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562

 • การศึกษาและพัฒนาบูธจำหน่ายสินค้าโอทอปเคลื่อนที่แบบถอดประกอบ สะท้อนอัตลักษณ์ศิลปะล้านนาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน : กรณีศึกษา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน (นายศรัณยู สว่างเมฆ, นายนพดล คล้ายวิเศษ)
 • การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรมชุมชนเตยปาหนันจากภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (น.ส.อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน)
 • ศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลุ่มแม่บ้านทอผ้าด้วยมือชุมชนเปรมฤทัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (น.ส.อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน)
 • โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเฟอร์นิเจอร์จากผ้าด้นมือเพื่อยกระดับงานทำมือที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่ระดับสากล ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านธรรมเมือง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา, ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์, ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา)
 • การศึกษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนริมน้ำจันทบูรสู่การสร้างสรรค์เรขศิลป์ บนบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี (นายธานี สุคนธะชาติ, นายคณิต อยู่สมบูรณ์)
 • การศึกษาการเพิ่มคุณภาพวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านสู่การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน (ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล, นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก)
 • สัญญะวิทยาในงานหัตถกรรมไทพวน สู่กระบวนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส่งเสริม การขายผลิตภัณฑ์ชุมชนแนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัย กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวไทพวน จังหวัดนครนายก (นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์, นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง)
 • การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี “กำฟ้า” สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดลพบุรี (นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง, ดร.ชานนท์ ตันประวัติ, นายกรณ์พงศ์ ทองศรี)
 • การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไม้ตาลโตนด (ผศ.ยุวดี พรธาราพงศ์, ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาแผ่นกรุผนังเพื่อลดภาระการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์(นายศรัณยู สว่างเมฆ)
 • การศึกษาและพัฒนาเพื่อออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด สำหรับติดตั้งภายในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(นางสาวปริณัน บานชื่น, นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์)

 งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

 • การศึกษาเพื่อออกแบบอารยสถาปัตย์และภูมิทัศน์ทางกายภาพ สู่ แนวคิดการ ออกแบบเพื่อมวลชน รองรับการบริการด้านสังคมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา: ชุมชน100 ปี หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (นายนพดล คล้ายวิเศษ)
 • การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับคนพิการและทุพลภาพ กรณีศึกษา: การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร (นายกรณ์พงศ์ ทองศรี, นางสาวปริณัน บานชื่น)
 • แนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จักสานจากต้นกก กลุ่มอาชีพบ้านแพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (นายคมเขต เพ็ชรรัตน์, นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ, นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน)
 • การพัฒนารูปแบบหัตถกรรมบรรจุภัณฑ์จากต้นผือสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย (นายธานี สุคนธะชาติ, นายคณิต อยู่สมบูรณ์)
 • การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(เศรษฐกิจพอเพียง)บ้านคลองหัวช้าง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี (นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง, นายธานี สุคนธะชาติ, นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์)
 • โครงการศึกษาและพัฒนาเรขศิลป์สำเร็จรูป เพื่องานบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP แบบยั่งยืน ที่แสดงอัตลักษณ์จังหวัดหนองคาย (นายคณิต อยู่สมบูรณ์, นายธานี สุคนธะชาติ)
 • โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบถนน ที่สัมพันธ์กับการใช้งานพื้นที่ส่วนตัวในพื้นทีสาธารณะเพื่อตอบสนองกับการดำเนินชีวิตในสังคมเมือง (นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก, ผศ.ชานนท์ ตันประวัติ)
 • การศึกษาและพัฒนาต้นแบบบ้านพักอาศัยประหยัดพลังงานขนาดเล็กสำหรับผู้ประสบภัย (นายนพดล คล้ายวิเศษ, นายศรัณยู สว่างเมฆ)
 • การศึกษาและพัฒนาต้นแบบบ้านพักอาศัยประหยัดพลังงานขนาดเล็กสำหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย (นายนพดล คล้ายวิเศษ, นายศรัณยู สว่างเมฆ)
 • การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับตอบ เด็กอ่อนพิการทางสมอง กรณีศึกษา: สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา “บ้านนนทภูมิ” ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (นายกรณ์พงศ์ ทองศรี, นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม)
 • การศึกษาและพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากกระดาษเคลือบน้ำยางพาราด้วยวิธีการปั้มตัดขึ้นรูป ในงานบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์แก้วและเซรามิค (นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์, นายธานี สุคนธะชาติ, นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง)
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา (ผศ.ประชา พิจักขณา, ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา)
 • การใช้ประโยชน์จากเถาย่านางกับออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา หัตถกรรมท้องถิ่นทางภาคใต้สู่แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล, ผศ.ยุวดี พรธาราพงศ์)
 • การออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การใช้งานรถขายอาหารเคลื่อนที่ (ผศ.ชานนท์ ตันประวัติ, นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก)
 • การศึกษารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาแม่น้ำน้อย จังหวัดสิงห์บุรีบูรณาการสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและตกแต่งบ้านเชิงพาณิชย์ (นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก, ผศ.ชานนท์ ตันประวัติ)

 งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อฮ่อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อฮ่อมทุ่งเจริญย้อมสี ตำบลทุ้งโฮ้ง จังหวัดแพร่ (ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา,ผศ.มานิตย์ แก้ววงษ์ศิริ,ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย,ผศ.ประชา พิจักขณา)
 • ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองการรับรู้ของผู้บริโภคตำแหน่งผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของฝาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา,ผศ.ประชา พิจักขณา)
 • แนวทางการออกแบบของตกแต่งบ้านแปรรูปจักสานเตยปาหนัน กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ผศ.ประชา พิจักขณา,นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ*,นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ)
 • การออกแบบจุดซ่อมบำรุงจักรยานสาธารณะภานในสวนวชิรเบญจทัศ (ผศ.ประชา พิจักขณา,ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา)
 • การศึกษาแนวทางการแปรรูปกากข้าวเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำนมข้าวยาคู ชุมชนบ้านเกาะเกิด ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน,นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ)
 • แนวทางการศึกษาวัสดุทดแทนเพื่อใช้ออกแบบเตียงนอนอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค (นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน,นางสาวพิมพ์จุฑา พิกุลทอง*)
 • การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเตยปาหนันบ้านร่าหมาดตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน,นางสาวพิมพ์จุฑา พิกุลทอง*)
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์,นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล*)
 • การออกแบบรูปทรงแม่แบบเครื่องจักสานผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ แนวคิดเอกลักษณ์ท้องถิ่น (นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์,นายอาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล)
 • ออกแบบของเด็กเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ 3-4 ปี กรณีศึกษาศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ใน พระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร (นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ,นางสาวปฏิญญาณ์ แสงอรุณ)
 • แนวทางการศึกษาวัสดุทดแทนไม้และออกแบบโต๊ะหมู่บูชาจากเศษกะลามะพร้าวเหลือใช้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะลาเอก จังหวัดสมุทรสาคร (นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ,นางสาวพิมพ์จุฑา พิกุลทอง)
 • แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจักสานจากต้นกก กลุ่มอาชีพบ้านหว้า ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (นายคมเขต เพชรรัตน์,นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ*,นส.อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน)
 • การศึกษาและพัฒนาเส้นใยจากตาลโตนดเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนภายในที่พักอาศัย จังหวัดเพชรบุรี (ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์,ผศ.ประชา พิจักขณา,ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา)
 • การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์นาฬิกาตกแต่งบ้านจากขี้เลื่อยไม้เหลือทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ เขตพื้นที่บางโพ กรุงเทพมหานคร (ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์,ผศ.ประชา พิจักขณา)
 • การศึกษารูปแบบงานหัตถกรรมลุ่มน้ำโขง สู่การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล,นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์)
 • การออกแบบแอนิเมชันสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้จิตพิสัย 5 ด้าน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก,นายชานนท์ ตันประวัติ)
 • โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายออนไลน์การให้บริการวิชาการระหว่างชุมชนกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (นายคณิต อยู่สมบูรณ์,นายศิริวัชร์ พัฒคุ้ม,นายธานี สุคนธะชาติ)

 งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559

 • การศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับเด็กพิการ กรณีศึกษา: การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานสงเคราะห์เด็กพิการปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (นายกรณ์พงศ์ ทองศรี)
 • การศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี (นายกรณ์พงศ์ ทองศรี)
 • การออกแบบเรขศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี(นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล)
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยในวรรณคดี (นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล,นายกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์)
 • การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากต้นตาล จังหวัดเพชรบุรี (นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล)
 • ศึกษาแนวทางการนำเศษวัสดุฟองน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อออกแบบพื้นผิวกันกระแทกในห้องน้ำ กรณีศึกษาบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (นางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง,ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา)
 • แนวทางการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์: กรณีศึกษาจากประเทศที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ (นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ,นางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง,นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน,นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ)
 • โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านจากวัสดุฟางข้าว สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านถ้ำเสือ ตำบลถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (นายสันติ กมลนรากิจ,นายกรณ์พงศ์ ทองศรี,นายอาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล)
 • การสร้างเอกลักษณ์ชุมชนสู่การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในท้องถิ่นเพื่อการพาณิชย์ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง (นายธานี สุคนธะชาติ,นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล)
 • การทดสอบระบบการพิมพ์พื้นนูนบนวัสดุบรรจุภัณฑ์จากกาบกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์ (นายชูเกียรติ อนันต์เวทยนนท์,นายธานี สุคนธะชาติ,นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล)
 • การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนสู่การออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี (นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ,นายธานี สุคนธะชาติ)
 • การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่สู่การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ,นายธานี สุคนธะชาติ)
 • การศึกษากระบวนการและรูปแบบผ้าทอขาวม้าร้อยสีเพื่อพัฒนาออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านแนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัย (นายอาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล,นายธานี สุคนธะชาติ,นายสันติ กมลนากิจ,นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์)
 • การใช้ประโยชน์ อีวีเอ เหลือทิ้งในอุตสาหกรรมรองเท้าเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (นายอาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล,นายธานี สุคนธะชาติ,นายกวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์)
 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสู่การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา กลุ่มงานกะลาเอก บ้านกระโจมทอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์,นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล,นายสันติ กมลนรากิจ)
 • การศึกษาการเพิ่มคุณภาพภาพความแข็งแรงและทนทานในไม้ไผ่ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสู่การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์,นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล,นายสันติ กมลนรากิจ)
 • การศึกษารูปแบบอัตลักษณ์เรือนเครื่องผูกไม้ไผ่เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบบ้านพักอาศัยโฮมสเตย์ (นายศรัณยู สว่างเมฆ,นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์)
 • ออกแบบชุดวางสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลโตนด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลโตนดสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี (นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน,นางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง,นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ)
 • การศึกษาและพัฒนาเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากกะลามะพร้าว (นายนพดล คล้ายวิเศษ,นายศรัณยู สว่างเมฆ,นายสันติ กมลนรากิจ)
 • การศึกษาและพัฒนาเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ (นายนพดล คล้ายวิเศษ,นายศรัณยู สว่างเมฆ,นายสันติ กมลนรากิจ)
 • การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกพืชน้ำหนักเบาจากกาบมะพร้าวเพื่อใช้กับสวนแนวตั้ง (นายนพดล คล้ายวิเศษ,นายศรัณยู สว่างเมฆ,นายสันติ กมลนรากิจ)
 • ศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์เพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทของที่ระลึกหมู่บ้านเบญจรงค์ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ,นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ,นางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง,นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน)
 • ศึกษาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มศิลปะการต่อผ้า ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ,นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ,นางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง,นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน)
 • โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุพื้นถิ่น เพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของ ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา (นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก,ผศ.ชานนท์ ตันประวัติ)
 • ศึกษากระบวนการทำเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้ประโยชน์จากกากกาแฟเหลือทิ้งเพื่อพัฒนาสู่การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล(เปลี่ยนหัวหน้าวิจัย),นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์)
 • การศึกษาเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย ในการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าแก่ชุมชนจากผลผลิตคงเหลือทางการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี (นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง,นายธานี สุคนธะชาติ,นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์)
 • การศึกษาอัตลักษณ์และการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจากธรรมชาติ กรณีศึกษาของสถาบันการแพทย์แผนไทย (นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง,นายกรณ์พงศ์ ทองศรี)
 • การพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราร่วมกับใบยาพารา เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ (นางสาวธัญญธร อินทร์ท่าฉาง,นายศรัณยู สว่างเมฆ)
 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านแบบร่วมสมัยจากอัตลักษณ์การเข้างานไม้ในงานสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นริมน้ำ (นายกรณ์พงศ์ ทองศรี)
 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนกลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (นายคมเขต เพ็ชรรัตน์)
 • การพัฒนาและออกแบบชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์งานหัตถกรรมจักสานจากเส้นพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (นายคมเขต เพ็ชรรัตน์,นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ)
 • ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง (นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ,นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน,นายสุพจน์ พรหมพยัคฆ์)
 • การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนจากเส้นพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์,ผศ.ประชา พิจักขณา,ผศ.ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา,นายวิศิษฎ์ เพียรการค้า)
 • แนวทางการออกแบบของที่ระลึกจากเศษพลาสติกจักสาน กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ,นางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง,นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก)
 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน จากเส้นพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา,นายคมเขต เพชรรัตน์,ผศ.ชานนท์ ตันประวัติ)
 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวจากเส้นใยธรรมชาติผสม เส้นพลาสติกเหลือทิ้ง กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (รศ.บุษรา สร้อยระย้า,นายคมเขต เพชรรัตน์,ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์,ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา)

 งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558

 • การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้สูงอายุกรณีศึกษา : การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางแค (นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์, นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา)
 • ปัจจัยการรับรู้และความเข้าใจสัญลักษณ์กราฟฟิกบนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้งานสาหรับผู้เสื่อมถอยทางด้านร่างกาย กรณีศึกษา : สัญลักษณ์กราฟิกบนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสาหรับผู้สูงอายุ (นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา, นายประชา พิจักขณา, นายนพพร สกุลยืนยงสุข)
 • การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายและแสดงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น : กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมกะหรี่พั๊ฟ จังหวัดสระบุรี (นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง, นายธานี สุคนธะชาติ, นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์)
 • การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านแบบร่วมสมัยจากอัตลักษณ์การเข้างานไม้ในงานสถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง (นายกรณ์พงศ์ ทองศรี, นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง)
 • การศึกษาและออกแบบผนังสองชั้นจากวัสดุธรรมชาติ (ไม้ไผ่) (นายศรัณยู สว่างเมฆ, นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์, นางสาวธัญญธร อินทร์ท่าฉาง)
 • การศึกษากระบวนการและรูปแบบผ้าทอไทยพวนเพื่อพัฒนาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านแนวศิลปะไทยร่วมสมัย (นายอาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล, นายธานี สุคนธะชาติ, นายสันติ กมลนรากิจ)
 • การใช้ประโยชน์วัสดุจากหญ้าแฝกกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก ภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่นทางภาคกลางสู่แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (นายอาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล, นายธานี สุคนธะชาติ, นายสันติ กมลนรากิจ)
 • โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุแผ่นไม้อัดผักตบชวาและเส้นใยผักตบขวา สาหรับตกแต่งบ้านพักอาศัยขนาดกลาง (นายสันติ กมลนรากิจ, นายอาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล, นายธานี สุคนธะชาติ)
 • การศึกษาและพัฒนารูปแบบกระเป๋าใบลาน เพื่อพัฒนาชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี (นางสาวศิริพันธ์ มิ่งขวัญ, นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ, นางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง)
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่น้าพริก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาสาครบุรี จังหวัดสมุทรสาคร (นางสาวศิริพันธ์ มิ่งขวัญ, นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ, นางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง)
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์สปา จากกากพืชเศรษฐกิจไทย (นางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง, นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา, นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ)
 • การศึกษาและพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยพืชมะละกอในงานบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์แก้วและเซรามิค (นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์, นายธานี สุคนธะชาติ, นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง)
 • โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหวาย โดยใช้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ตาบลลาดพัฒนา อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ, นายคมเขต เพ็ชรรัตน์, นายสุพจน์ พรหมพยัคฆ์)
 • การใช้ประโยชน์จากก้านโสนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สู่การพัฒนาเป็นกระดาษเพื่อการหีบห่อ (นายธานี สุคนธะชาติ, นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ)
 • การศึกษาและพัฒนาข้อมูลบ่งชี้เชิงภาพลักษณ์ประกอบแผนที่ด้านวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ, ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ, ผศ. ดร.อภิสักก์ สินธุภัค)

รอจัดเก็บข้อมูล

รอจัดเก็บข้อมูล

งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555

งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2554

งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2553

*** เอกสารข้อมูลงานวิจัยสามารถติดต่อขอดูได้ที่ งานวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

*** กดเลือกหัวข้อที่ท่านสนใจเพื่อเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม