ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงผลงาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กัยนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) ในหัวข้องาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี การจัดงานประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย มีการนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ นานาชาติ การประกวดผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี และการจัดนิทรรศการงานวิจัย ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยมี ท่านอธิการบดี มทร.พระนคร รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ เฝ้ารับเสด็จและถวายมาลัยข้อพระกรและถวายของที่ระลึก ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ถวายรายงาน และ อาจารย์พรกนก ศรีงาม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมระดับชาติ (ภาคโปสเตอร์) เข้าร่วมนำเสนอจำนวน 5 ผลงาน และผลงานวิจัยเพื่อจัดนิทรรศการจำนวน 5 ผลงาน
จากการประชุมวิชาการดังกล่าว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับการตัดสินให้ได้รับบทความดีเด่น สาขาบริการวิชาการ สู่สังคม เรื่อง “การศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์เพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทของที่ระลึกหมู่บ้านเบญจรงค์ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” ผลงานวิจัยของ อาจารย์ศิริพันธ์ มิ่งขวัญ อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ และ อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน

ภาพบรรยากาศ