ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับรางวัลชมเชย ประเภททีม โครงการแข่งขันทักษะด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ: การพัฒนาตลาดเก่าโพธาราม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้แก่ นางสาวสุภัสสร ไหลเลื่อน และนางสาวอภิญญา วังคีรี นำโดยอาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม ในโครงการแข่งขันทักษะด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ: การพัฒนาตลาดเก่าโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 5-7 สิงหาคม 2566 โดยโครงการแข่งขันนี้ เป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันต่างๆ ในการส่งตัวแทนนักศึกษา และอาจารย์เข้าร่วมโครงการ