ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับรางวัลจาก “โครงการพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2565”

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยในโครงการนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและผังเมืองจาก 11 สถาบัน เข้าร่วม โดยกิจกรรมในโครงการเป็นการนำเสนอผลงานจากการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ในหัวข้อ "โครงการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนแนวคลองเจดีย์บูชา ย่านองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม" จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 โดยนักศึกษาของทางคณะที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางทักษะดังนี้
1. นางสาวอารียา อยู่ทอง ได้รับรางวัล popular vote และรางวัลชนะเลิศ
2. นางสาวปถมวรรณ์ ทิพศร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
3. นายวิสิษฐ เหล็กเพชร ได้รับรางวัลชมเชย
4. นายรชานนท์ ศรีโรจน์ถิระ ได้รับรางวัลชมเชย
เครดิตภาพ : อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ