ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับรางวัลจากการประกวดผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10    ในหัวข้องาน “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ซึ่งในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ และนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ภาคนิทรรศการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้

  1. 1. อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ผลงานเรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(เศรษฐกิจพอเพียง) บ้านคลองหัวช้าง อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
    2. อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ผลงานเรื่อง โครงการศึกษาและพัฒนาเรขศิลป์สำเร็จรูปเพื่องานบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP แบบยั่งยืนที่แสดงอัตลักษณ์จังหวัด หนองคาย

พร้อมกันนี้ผลการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ ผลงานของอาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ "ยอดเยี่ยม" สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ จากผลงานโครงการศึกษาและพัฒนาเรขศิลป์สำเร็จรูปเพื่องานบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP แบบยงั่ ยืน ที่แสดงอัตลักษณ์จังหวัด หนองคาย

การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ภาคนิทรรศการ จำนวน 3 ผลงาน

  1. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตกแต่งผนังบ้านจากเศษผ้าไหมเหลือทิ้ง ผลงานของ ผศ.ยุวดี พรธาราพงศ์
  2. การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (เศรษฐกิจพอเพียง) บ้านคลองหัวช้าง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  ผลงานของ อาจารย์มัทธนี  ปราโมทย์เมือง

3. การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีสู่การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ผลงานของ อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ และคณะ

ภาพบรรยากาศ