ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับมอบเงินทุนการศึกษา จากรุ่นพี่เพื่อรุ่นน้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร รับมอบเงินทุนศึกษา จากตัวแทนศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 20,000 บาท หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม “รวมแบบ 66” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โดยรุ่นพี่ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำแนะนำกับน้องใหม่แบบเป็นกันเอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ร่วมกันมอบทุนการศึกษา ณ โอกาสนี้