ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

ตรวจ-sar-สา-59

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 4 ห้อง 421 – 431 โดยได้รับเกียรติจากประธานตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย

 • คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  1. อาจารย์ ดร.ชัชรินทร์ สถิตธำมรงค์ ประธาน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  2. อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ กรรมการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  3. อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี กรรมการและเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการและเลขานุการ
 • คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  1. อาจารย์ ดร.กฤษฎา ดูพันดุง ประธาน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  2. อาจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ กรรมการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  3. อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง กรรมการและเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บรรยากาศการตรวจรูปแบบกัลยาณมิตร ตอบข้อซักถาม และข้อสงสัยจากเอกสารรายงานและหลักฐานเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษาที่ใช้งานหลักสูตร มีความสอดคล้องกัน ได้รับแนวทางข้อเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพื่อผลสำเร็จที่ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป

บรรยากาศ