ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง 1101 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

  1. ผศ.ดร.อำนาจ  จำรัสจรุงผล       ประธานกรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  2. ผศ.ทินวงษ์  รักอิสระกุล       กรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  3. ผศ.ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข     กรรมการและเลขานุการคณะตรวจประเมิน

ภาพบรรยากาศ