ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 64) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะกรรมการบริหารคณะ บุคลากร และผู้ดูแลตัวชี้วัดระดับคณะ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 64) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักคณะดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ บุษรา สร้อยระย้า ประธานคณะกรรมการ
2. ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม กรรมการและเลขานุการ
ดำเนินการตรวจประเมินในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 1101 คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช