ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 631 คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

  1. ผศ.ดร.ประทุมทอง  ไตรรัตน์       ประธานกรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  2. ผศ.ดร.วราวรรณ  สุวรรณผาติ        กรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  3. อาจารย์อภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธิ์    กรรมการและเลขานุการคณะตรวจประเมิน