ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน SAR ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนคร ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 กรกฏาคม  2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง 1101 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

  1. ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร      ประธานกรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  2. ว่าที่ ร.ต.เขม อภิภัทรวโรดม      กรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  3. นายนฤศร มังกรศิลา     กรรมการและเลขานุการคณะตรวจประเมิน

โดยทางคณะได้รับคะแนนการตรวจประเมิน 3.99 ซึ่งเป็นการประเมินที่อยู่ในระดับ ดี

ภาพบรรยากาศ