ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจ ดังนี้

  1. อาจารย์ ดร.ตระกูล  จิตวัฒนากร  ประธารคณะกรรมการตรวจประเมิน
  2. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีเขม  อภิภัทรวโรดม กรรมการ
  3. อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา  กรรมการและเลขานุการ

ซึ่งจากการตรวจประเมินของคณะกรรมการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับ คะแนน 3.57 อยู่ใน ระดับดี

ภาพบรรยากาศ