ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นตัวแทนในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด โดย คุณไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดตราด และคุณจินตนา อินทร์หว่าง พัฒนาการอำเภอเกาะช้าง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน การวิจัย งานบริการวิชาการ งานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นด้านการบูรณาการโจทย์ทางด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม ของทางจังหวัดตราดเข้ามาสู่ชั้นเรียน ภายในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการวิสหกิจชุมชน ที่เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ในหลักสูตร "การสกรีนเบื้องต้น" ซึ่งผู้ประกอบการในความสนใจเป็นอย่างมากในหลักสูตรนี้ พร้อมทั้งยังได้มีการติดต่อขอความร่วมมือในการพัฒนากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ถุงผ้าเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มวิสหกิจ กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด