ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามสัญญารับทุนการศึกษา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์

ภาพบรรยากาศ