ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวัทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ตึกสำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

ภาพบรรยากาศ