ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินจัดงานประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ในวันพุธที่ 1 ธ.ค. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา