การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์ทะเบียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556มทร.พระนครรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

–  หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

–   หลักสูตรเทียบโอนภาคปกติ