รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางในการจัดซื้ัอหมึกพิพมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 12 รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง