การศึกษาการเรียนปีการศึกษา 2557มทร.พระนคร

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 (ประเภทรับตรง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ประเภทรับตรง)

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2556 – 25 ก.พ. 57 โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th