รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(รถตู้คณะฯ) โครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พืชและสมุนไพรไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง