ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บูรณาการการเรียนการสอนข้ามศาสตร์และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

ภาพบรรยากาศการบูรณาการการเรียนการสอนข้ามศาสตร์และกิจกรรมการแลกเปลี่ยยนรเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และสาขาวิชาการตลาด ระดับชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 • การสื่อสารการตลาด • คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฯ 2 เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์รูปแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยมี อาจารย์ ดร.ธานี สุคนธะชาติ, อาจารย์ ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ อาจารย์ วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พรนคร เป็นอาจารย์ประจำรายวิชาและผู้ควบคุมการดำเนินกิจกรรมฯ
ที่มา : Facebook สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์